Středa, 29 května

Obchvat Uhříněvsi: startují výkupy pozemků

Shrnutí průběhu schvalování dopravního okruhu 511 ministrem dopravy Karlem havlíčkem

Otázku, kdy konečně začneme s dostavbou Pražského okruhu, dostávám jako ministr dopravy velmi často a přirozeně nejen na téma Pražského okruhu. Odpověď se většinou podobá jako vejce vejci: My bychom rádi stavěli třeba hned zítra, ale čekáme na rozhodnutí úřadů, na jejichž chod nemá Ministerstvo dopravy žádný vliv. Tak tomu bylo s územním rozhodnutím pro D0 511 Běchovice – D1, o kterém rozhodoval stavební úřad v Uhříněvsi, který je pro stavbu místně příslušný, a nyní i s odvoláním, o němž opět značně nelogicky rozhoduje jihočeský krajský úřad. Proti nepravomocnému územnímu rozhodnutí z Uhříněvsi bylo podáno na padesát odvolání. Odvolaly se například pražské městské části Dolní Chabry a Horní Počernice, obce Veleň a Přezletice z okresu Praha-východ nebo spolky Chvalská, Za lepší Chabry, Nad Drahaňským údolím, Sdružení pro místní záležitosti a mnozí další. A jak uvádím v odpovědi na titulní stránce, odvolacím orgánem je Magistrát hlavního města Prahy, ten byl však napaden z důvodu podjatosti v procesu rozhodování a Ministerstvo pro místní rozvoj dalo následně stěžovatelům za pravdu a označilo magistrátní úředníky za podjaté.
Jako důvod uvedlo ministerstvo memorandum o spolupráci při stavbě významných pražských dopravních staveb včetně okruhu, které vedení Prahy podepsalo s ministerstvem dopravy. O odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí tak rozhoduje od 23. 2. 2021 Krajský úřad Jihočeského kraje, což v procesu přípravy představuje další zdržení. Výstavba Pražského okruhu je přitom ve veřejném zájmu nejen obyvatel Prahy, ale všech občanů České republiky. Pokud bychom postupovali podle této logiky, mohli bychom podjatost brzy vidět úplně všude.
Pro nás je nyní důležité, abychom jen nečekali, až v jižních Čechách rozhodnou. Připravili jsme mate­riál do vlády, na základě kterého by bylo možno vykupovat pozemky ještě před získáním pravomocného územního rozhodnutí. Tento materiál však vládou projednán nebyl. I když je o samotné trase úseku jasno a zásadní odchylky od současného plánu nejsou pravděpodobné, případným zrušením celého rozhodnutí nebo jeho podstatnou změnou by investice do výkupu pozemků, která je odhadována na přibližně tři miliardy korun, mohla přijít vniveč.
Generálnímu řediteli ŘSD jsem proto uložil, aby do doby, než bude k dispozici pravomocné územní rozhodnutí, zajistil provádění veškerých možných přípravných prací týkajících se majetkoprávní přípravy kromě vynakládání finančních prostředků na vlastní výkup pozemků. Výjimkou je zajišťování společných výkupů pozemků s hlavním městem Prahou související s kompenzačními opatřeními (tzv. zelené pásy) ve smyslu memoranda o společné spolupráci při přípravě stavby č. 511 Pražského okruhu, u nichž je možné výkupy uskutečnit ještě před právní mocí územního rozhodnutí.
Potřeba urychlení stavby je pro nás zásadní. Celospolečenské ztráty při oddalování stavby jsme vyčíslili na přibližně šest miliard korun za pět let. Každé zrychlení tak představuje úsporu. Vedle toho předpokládáme další přínosy také ze snížení nehodovosti a zkvalitnění životního prostředí pro Uhříněves a další místa, kterým by nová část okruhu výrazně ulehčila. Úsek sníží provoz zejména na Štěrboholské radiále, Jižní spojce a na Spořilově. Urychlení by se mělo týkat i souvisejícího napojení silnice I/12 mezi Běchovicemi a Úvaly. Ta by měla fungovat jako obchvat místních částí Běchovice, Újezd nad Lesy, sídliště Rohožník a Úval.
Pro občany městské části Uhříněves a okolních obcí jde možná jen o malou útěchu, protože stavbu D0 511 Běchovice D1 nový zákon už neurychlí. Byly to však mimo jiné i obtíže při výstavbě Pražského okruhu, které nový zákon pomohl přes značný odpor opozice prosadit.

Karel Havlíček, ministr dopravy