Neděle, 21 dubna

V UHŘÍNĚVSI VYSAZENA LIDICKÁ HRUŠEŇ JAKO PŘIPOMÍNKA NA NACISTY VYHLAZENÉ LIDICE

ŠTĚP BYL ZÍSKÁN Z PŮVODNÍHO OVOCNÉHO STROMU, KTERÝ JEDINÝ „PŘEŽIL“ VYPÁLENÍ OBCE

V pátek 27. května 2022 jsme si přednáškou a otevřením výstavy Anthropoid v Uhříněveském muzeu připomněli 80. výročí spáchání atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Tristana Eugena Heydricha. Nacisté na odplatu během krvavé noci 10. června 1942 vyhladili vše živé i neživé v obci Lidice. V obci po tomto masakru zbyl jediný ovocný strom – hrušeň. Osud Lidic a symbolicky i osud památné hrušně připomněl ve svém vystoupení vzácný host naší akce Ing. Miroslav Kaliba. Od března do listopadu roku 1990 byl předsedou tehdejšího MNV a v letech 1997–1998 starostou obce Lidice.

Vzpomenul tragické osudy svých nejbližších. Jeho matka Miloslava Kalibová (rozená Suchánková, 1922–2019) spolu se svou sestrou Jaroslavou Suchánkovou (provdanou Skleničkovou, 1926) a jejich matkou Annou Suchánkovou (1895–1971) přežily věznění v koncentračním táboře Ravensbrück. Dědeček pana Kaliby Jaroslav (1890–1942) byl spolu se 172 lidickými muži nad ránem 10. června 1942 zastřelen na zahradě Horákova statku a jeho ostatky skončily v hromadném hrobě u zdi usedlosti.

I STROMY JSOU SVĚDECTVÍM LIDICKÉ TRAGÉDIE

V rámci vzpomínkového programu na podnět lidoveckého zastupitele Štěpána Zmátla byl vysazen na Husově náměstí před kaplí jubilejní, 40 štěp lidické hrušně, živoucího němého svědka lidické tragédie. Jde prokazatelně o jediný ovocný strom, který přežil vypálení Lidic. Roste u  hlavní cesty Památníku Lidice mezi můstkem přes potok a půdorysem farního kostela sv. Martina, vedle studny. Botanicky jde o hrušeň obecnou (Pyrus communis), odrůda Pařížanka. Hrušeň původně rostla vedle mostku u obecní studny na návsi pod kostelem sv. Martina. V roce 1941 však uschla a obecní strážník Václav Vandrle spolu s Annou Pekovou, občankou Lidic, vysadili náhradou tři nové stromky. Trosky obce srovnali nacisté se zemí buldozery. Hrušeň jako zázrakem unikla zkáze, jíž podlehly všechny ovocné stromy v Lidicích. Zachránila ji prý tlaková vlna. Ta vznikla při odstřelu ohořelého zdiva kostela sv. Martina. Ulomila jí korunku a demoliční čety pokládaly stromek za mrtvý. Hrušeň však přežila a válečné poškození je na ní patrné dodnes.

DŮKAZ EXISTENCE A JEDINEČNOSTI STROMU

V roce 2001 se panu Antonínu Nešporovi z Lidic podařilo na základě svědectví jeho matky, přeživší lidický masakr, dobových fotografií a osobního svědectví tehdy ještě žijící Anny Pekové s jistotou prokázat, že ona hrušeň, dnes rostoucí na pietním území, je jedním ze tří stromků, které Anna Peková vysadila v roce 1941 se strážníkem Václavem Vanderlem. Proto byla hrušeň 11. července 2007 oficiálně prohlášena památným stromem České republiky. Tehdy strom měřil na výšku 9,5 metru a obvod kmene činil 162 cm. V březnu 2012 byl ze stromu odebrán první roub pěstiteli z Genových sadů Tachovska. Postupně přibývaly rouby další a od 27. května 2022 na Husově náměstí v Uhříněvsi roste jubilejní, 40 štěp z lidické hrušně. Bude tak obyvatelům naší městské části připomínat tragédii obce Lidice, hrdinství přeživších a památku 173 zastřelených mužů, dále pak 17 mužů, 60 žen a 88 dětí umučených v koncentračních táborech, občanů Lidic.

Michal Klich, kronikář